Get Adobe Flash player

PRIVACYBELEID van personeelsvereniging “NZH-Midden”

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de personeelsvereniging “NZH-Midden”, ingeschreven bij de KvK nummer V 40595714, verder te noemen "PV-Midden" , verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien U lid wordt van “PV-Midden”, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan “PV-Midden” verstrekt, geeft U uitdrukkelijk toestemming om Uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren U om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor Uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van “PV-Midden” .
Zie voor de bereikbaarheid van de functionaris de website van de vereniging, www.pv-midden.nl

2. Welke gegevens verwerkt “PV-Midden” en voor welk doel
2.1       In het kader van Uw lidmaatschap, donateurschap, deelnemersschap en overige worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a)  voor- en achternaam, geboortedatum, personeelsnummer
            b)  adresgegevens, woonplaats
            c)  telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)
            d)  vestiging, pers.kastnummer, bent U actief/pensioen, Uw bericht.
2.2       “PV-Midden” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
            doeleinden:
           a)  Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
                lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties,
                voor de verstrekking van de door U aangevraagde informatie of het afhandelen van de van U verkregen informatie;
           b)  Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen
                van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van “PV-Midden”;
           c)  Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Uw persoonsgegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om U eventueel te vragen naar Uw ervaringen met “PV-Midden” en U te informeren over de ontwikkelingen van “PV-Midden”.

E-mail berichtgeving (opt-out):
“PV-Midden” gebruikt Uw naam en e-mailadres om U haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van “PV-Midden” toe te sturen.

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een schriftelijk bericht aan de secretaris van “PV-Midden”.

3. Bewaartermijnen
          “PV-Midden” verwerkt en bewaart Uw persoonsgegevens gedurende de duur van Uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit
          lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1     Ter bescherming van Uw persoonsgegevens heeft “PV-Midden” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt “PV-Midden” geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5.1     Via de secretaris van de vereniging van “PV-Midden” kunt U een verzoek indienen om Uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te
          verwijderen. “PV-Midden” zal Uw verzoek in behandeling nemen en U, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2     Indien U bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van Uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt U eveneens contact
          opnemen met de secretaris van de vereniging.
5.3     Indien U klachten heeft over de wijze waarop “PV-Midden” Uw persoonsgegevens verwerkt of Uw verzoeken behandelt, kunt U contact opnemen
          met de functionaris gegevensbescherming.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris van de vereniging.
          Zie voor contactgegevens onze website www.pv-midden.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website www.pv-midden.nl bekend gemaakt. Wij adviseren U om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.